Suomessa tapaturmien määrät ovat hyvää Euroopan keskitasoa. Suomen edellä ovat mm. Ruotsi ja Saksa. Eri toimialoilla tapaturmien määrissä tosin on ymmärrettävästi suuria eroja. Tapaturmataajuus (eli kuinka monta tapaturmaa tapahtuu miljoonaa työtuntia kohti) saattaa olla toimistotyössä alle 1 ja teollisuudessa taas lähemmäs 100. Toimialasta huolimatta huonosti hoidetut työturvallisuusasiat ja työtapaturmien sattuminen heikentävät yrityskuvaa. Huonon imagon vaikutuksia yrityksen menestykseen on lähes mahdotonta laskea rahassa. Se voi vastata jopa miljoonien eurojen menetyksiä. On kuitenkin varmaa, että puutteellinen työturvallisuus vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti.

Tapaturmien määrä vaikuttaa yrityksen luotettavuuteen

SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaava johtaja, Harri Leppänen, kertoo, että asiakkaiden suunnalta tuleva paine yhtiön toiminnan turvallisuuteen kasvaa jatkuvasti. Yrityksen turvallisuuden taso kiinnostaa asiakkaita aidosti. Osa asiakkaista vaatii yritykseltä tiettyä turvallisuustasoa, jotta yhteistyötä voidaan tehdä. Turvallisuuskysymykset ovat siis pöydällä kun sopimuksista neuvotellaan.

Miljoonakauppa voi jäädä tekemättä, jos yhtiöllä ei ole tarvittavia menettelytapoja.” toteaa Harri Leppänen, Head of EHS, SSAB Finland

Harri Leppänen uskoo työtapaturmien määrän kertovan yrityksestä kokonaisvaltaisesti:

“Jos tapaturmia sattuu paljon, on yhtiössä muutakin pielessä”.

Huono suoritus turvallisuudessa saa epäilemään voiko yritykseen luottaa muissakaan asioissa. Leppäsen mukaan tapaturmien runsas määrä saattaakin kieliä mm. siitä, että toiminta on epäselvästi organisoitu eli yritystä johdetaan huonosti.

Suurilla yrityksillä työturvallisuuden parantamisella on selkeä vaikutus liikevoittoon, sillä mahdollisten tapaturmien kustannukset kasvavat henkilöstömäärän kasvaessa. Tapaturmista aiheutuu yrityksille myös aineellisia vahinkoja, mutta ennen kaikkea ne tuottavat kärsimystä työntekijälle. Tapaturman uhrin lisäksi tapahtuma vaikuttaa hänen läheisiinsä ja koskettaa koko työyhteisöä. Leppänen kokeekin, että työnantaja on vastuussa myös työntekijöiden läheisille:

”Yksi onnettomuus voi muuttaa sekä työntekijän että hänen lähipiirinsä koko loppuelämän.”

SSAB:llä ymmärretään, että turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Asennetta, joka sallisi satunnaiset tapaturmat, ei Leppäsen mukaan enää ole olemassakaan. Lähtökohtana on, että organisaation pitää pystyä takaamaan turvallinen työympäristö niin työntekijöille, urakoitsijoille kuin tehtaiden satunnaisille vierailijoillekin. Yhtiössä pyritään määrätietoisesti kohti riskien poistamista ja nollatoleranssia turvallisuusjohtamisen avulla. Henkilöstöä herätellään muutenkin siihen, että jokainen tahollaan on vastuussa turvallisuudesta.

Miten vähentää tapaturmia ja parantaa yrityskuvaa?

Turvallisuushavaintojen määrät ovat suorassa yhteydessä tapaturmien määrään. Mitä vähemmän mahdollisista vaaroista tehdään ilmoituksia, sitä enemmän turmia tapahtuu. Havaintojen hallinnointiin on olemassa järjestelmiä, jotka helpottavat ilmoitusten tekemistä. Näin ilmoitusten määrää saadaan kasvatettua, jolloin turmien määrä laskee. On huomattu, että jos havaintojen määrä vähentyy, niin jo parin viikon sisällä tapaturmien määrä ja myös kustannukset lähtevät nousuun. Havaintojen tekemiseen tarkoitettu järjestelmä on yritykselle siis kannattava myös taloudellisessa mielessä; se maksaa itsensä takaisin jo parissa kuukaudessa.

Jo pelkällä järjestelmän käyttöönotolla voidaan laskea tapaturmataajuutta, mutta lähelle nollaa päästään vain suunnitelmallisella turvallisuusjohtamisella. Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista työturvallisuuden varmistamista sekä turmista aiheutuvien haittojen minimointia. Turvallisuusasioiden hoitamiseen kuuluu havainnoinnin lisäksi useita muita prosesseja, joita voidaan myös tehostaa turvallisuuden hallinnoimiseen tarkoitetun järjestelmän avulla. Yksi järjestelmä voi sisältää niin vaaratilanneilmoitukset, riskien arvioinnin kuin esimerkiksi työpaikkaselvitykset.

Yrityksen julkisuuskuvaa ja mainetta asiakkaiden keskuudessa voidaan pitää yllä, kun kerrotaan avoimesti organisaation toimintatavoista turvallisuuden suhteen. Myös laki edellyttää, että yrityksissä tehdään jatkuvaa vaarojen arviointia. Kun yrityksen turvallisuuteen liittyvät prosessit ja turvallisuuskäyttäytyminen ovat kunnossa ja niistä voidaan raportoida, antaa se yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin selvän viestin: me toimimme vastuullisesti kaikilla liiketoimintamme alueilla. Asiakkaalle päin tämä heijastuukin mm. yrityksen tuotteiden laatuna ja toimitusvarmuutena.

Saat meiltä poissaolokustannuslaskurin, jonka avulla voit laskea, kuinka paljon sinä maksat työntekijöiden poissaoloista.