Toimintamallien tehostaminen

Uutta tehoa liiketoimintaan ketterästi

Liiketoiminnan optimointi tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta konkreettisesti.  Prosessissa on useita vaiheita:

Ymmärrä nykytila

Pystyäksemme tekemään päätöksemme faktojen perusteella, on syytä kuvata ja tarvittaessa mitata nykytilamme.

Löydä kipupisteet

Missä syntyy ruuhkaa, tyhjäkäyntiä, odottamista tai toistoja ja missä on eniten manuaalisia työvaiheita, joita voitaisiin yhdistää tai automatisoida? Keskeisimpiä kehityskohteita on tyypillisesti asiakaskokemuksen kehittäminen tai tuotteiden ja palveluiden uudistaminen

Määrittele tavoite

Löydetyt kipupisteet on syytä rajata selkeiksi muutostarpeiksi. Muutostarpeet on kannattaa mieluummin pilkkoa nopeasti toteutettaviin selkeisiin työkokonaisuuksiin., joiden toteuttaminen on kompaktia. Muutostarpeet tulee priorisoida kunkin tehtäväkokonaisuuden vaikuttavuuden ja kustannusten perusteella.  Tehtäville muutoksille tulee asettaa selkeät mittarit, joilla on mittavat tavoitteet. Halutut tavoitearvot on mietittävä huolella ja lähtötaso on selvitettävä.

Toteuta muutokset

Jos muutoskohteita on useampia, tee niistä aikataulutettu kokonaissuunnitelma. Ratkaise ongelma konkreettisesti ja rajatusti. Rajaamalla muutoksen kompaktiksi, saadaan investointi tuottamaan nopeasti. Jos muutosten tarve on laajempi tai sen toteuttaminen vaatii useita muutoksia, on inkrementaalinen lähestymistapa oivallinen.

Mittaa vaikutus

Mitä saavutimme ja miten seuraamme toimintamme kehittämistä? Kun muutos on vakiintuneesti otettu käyttöön, selvitä, onko uusi toimintatapa käytössä. Olemmeko saavuttaneet halutut tavoitearvot valituille tunnusluvuille? Olemmeko onnistuneet muutoksenhallinnassa omassa organisaatiossamme?

HYÖDYT

Liiketoimintaprosessien optimoinnin tehoetuja ovat

Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen parantuminen

Asiakkaan saama palvelu nopeutuu, asiakkaan tieto toimituksen tilasta ja aikataulusta paranee ja tilaukseen/toimitukseen liittyvät muutokset tulevat joustavimmiksi.

Asiakaslojaalisuuden kasvu

Palvelun taso paranee ja palvelu nopeutuu, asiakastieto on ajan tasalla

Manuaalisten työvaiheiden väheneminen

Virheiden lukumäärä pienenee ja saman tiedon syöttö useamman kerran poistuu

Läpimenoaikojen nopeutuminen

Saman tiedon syöttö useamman kerran poistuu ja paperidokumentaatio voidaan korvata reaaliaikaisella digitalisaatiolla

Toteutuvien liiketoimintaprosessien harmonisointi

Yksiköiden / käyttäjien “omat prosessit” voidaan karsia & mitattavuus paranee ja yhdenmukaistuu.

Resurssien käytön tehostuminen

Resurssien käyttö tehostuu toimintatapojen yhdenmukaistamisella, manuaalitehtävien korvaamisella automaatiolla ja kustannuksia voidaan hallita paremmin.

Pääoman kierron nopeutuminen

Ei kasautuvia manuaalivaiheita tai -viiveitä, jotka hidastavat toimintaa. Tämän lisäksi toimitus ja laskutus nopeutuu.

REFERENSSIT

MATERIAALI

BLOGIT JA TAPAHTUMAT

Tunnistatko sinä oman toimitusketjusi pullonkaulat tai tehostamiskohteet? Millaista kilpailuetua saavutat viilaamalla liiketoimintaprosessejasi?

Ota yhteyttä, niin rupeamme yhdessä työstämään liiketoimintojesi optimoinnin mahdollisuuksia ja haasteita.

Pertti Makkonen | Business Manager, Toimintamallien optimointi