> Gasum Oy Referenssit

Gasum Oy

Työturvallisuusratkaisu eri toimipaikkojen työtapaturmien, ympäristövahinkojen ja muihin onnettomuuksiin liittyvien havaintojen raportointiin ja seurantaan

Gasum Oy on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Yhtiö kehittää suomalaista ja pohjoismaista energiainfrastruktuuria panostamalla nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintaan, biokaasuliiketoimintaan ja liikennepalveluihin. Gasum on johtava biokaasun tarjoaja Suomessa. Yhtiö toimii yhdeksässä eri toimipisteessä. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 315 henkilöä.

Autotankkausasemalla 2010 tapahtuneen onnettomuuden seurauksena Gasumilla päätettiin perusteellisesta työturvallisuuden tilan selvittämisestä. Tällöin huomattiin, että tapaturmatilastot olivat vähitellen liukuneet ylöspäin ja että tapaturmien tilastointi, tutkiminen ja seuranta eivät olleet kehittyneet vuosiin. Myös muutokset konsernissa, kuten uusien yhtiöiden perustaminen ja esimiesvastuiden muutokset, lisäsivät painetta puuttua turvallisuusasioihin. Selvityksen perusteella Gasumin johto päätti käynnistää toimenpiteitä, joilla voidaan hallita ja puuttua työturvallisuusasioihin sekä saada tapaturmatilastot tavoitetasolle.

Turvallisuushavaintojen raportointi nopeasti hyötykäyttöön

Ratkaisuksi valittiin Soforin TAVA® Health & Safety, ennakoivan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä. Sofor toimitti Gasumille TAVA:n vuoden 2011 alussa ja tuotteesta otettiin ensivaiheessa käyttöön turvallisuushavaintojen raportoinnin osio. Tuote hankittiin pilvipalveluna, jolloin Gasumin ei tarvinnut miettiä it-asioita, vaan se pystyi keskittymään siihen, että hankittava ratkaisu tulee olemaan juuri heidän tarpeisiinsa sopiva.

Ratkaisu pilotoitiin ja henkilöstö koulutettiin vuoden 2011 alussa. Yhtiön henkilöstö otti turvallisuushavaintojen ilmoittamisen käyttöönsä helposti. Lopullinen versio TAVA:sta tuli käyttöön huhtikuussa 2011. Henkilöstö tekee turvallisuushavainnot yhtiön intrassa olevan pikalomakkeen kautta. Esimiehet luokittelevat ja käsittelevät havainnot ohjelmassa määritetyn ajan kuluessa. Turvallisuusosasto tekee johtopäätöksiä ja seuraa korjaavien toimenpiteiden edistymistä.

TAVA ohjaa tekemään asioita oikealla tavalla ja reagoimaan havaintoihin nopeasti. Gasumilla kerätään eri toimipaikoilla turvallisuuden havainnot, kuten työtapaturmat, ympäristövahingot ja muihin onnettomuuksiin liittyvät asiat. Henkilöstön toivotaan ilmoittavan parannuskohteiden lisäksi positiivisista havainnoistaan. Kun ilmoitus tulee järjestelmään, se ohjautuu esimiehelle havainnon luokitteluun ja toimenpiteiden määrittämiseen. Kaikki vaaratilanteet ja tapaturmat tutkitaan, minkä jälkeen ilmoitus lähetetään hyväksyntään. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaan onkin yhtiössä perehdytty entistä paremmin järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Gasumin turvallisuuskulttuuri on avointa. Koko henkilöstö voi seurata yleistunnusten avulla raportoituja turvallisuushavaintoja, vaaratilanteita ja tapaturmia sekä tehtyjä korvaavia toimenpiteitä. Tapaturmassa loukkaantuneen henkilötiedot ovat kuitenkin vain esimiehen ja työsuojelupäällikön käytettävissä.

Huomattavia kustannussäästöjä poissaolokustannuksissa

TAVA® Health & Safety -ratkaisu oli vaivaton ostaa palveluna ja se saatiin nopeasti käyttöön. Valmis tuote oli helppo lanseerata yrityksen sisällä. Jo pilottivaiheessa henkilöstö oli motivoitunut käyttämään ratkaisua ja tehtyjen turvallisuushavaintojen vuositavoitteet saatiin toteutettua. Yhtiö panostaa turvallisiin työoloihin ja korjaavia toimenpiteitä tehdään useita.

TAVA on tuonut kustannussäästöjä tapaturmista johtuvien sairauspoissaolopäivien vähenemisenä. Gasumilla seurataan jatkuvasti tapaturmatilastoja ja pyritään ennakoimaan vaaratilanteita mahdollisimman tehokkaasti.

Kuvan lähde: Gasum Oy

Bookmark and Share
Lisätietoa
Jukka Suur-Inkeroinen
Myyntipäällikkö
010 235 9324
jukka.suur-inkeroinen(at)sofor.fi
LinkedinToimiala
Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa

Katso TAVAksi menestys -videot

Välittämisen paikka.


Läheltä piti ja hoitoon!

Esitteet


Asiakkaamme
Nolla tapaturmaa -foorumin antama tasoluokitus 2 ”Kohti maailman kärkeä" oli Gasumille merkittävä saavutus. Tästä huolimatta olemme lisänneet ponnistelujamme parempien tulosten aikaansaamiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita, että gasumlaiset ovat tehneet vuoden 2013 aikana jo yli kaksi kertaa enemmän turvallisuushavaintoja kuin edellisenä vuonna yhteensä. Turvallisuushavaintojen lisääntyminen näyttää vaikuttavan samassa suhteessa tapaturmien määrän ja vakavuuden pienentymiseen.

Jarmo Aho, Työsuojelupäällikkö, Gasum Oy

Työturvallisuusreferenssejä
Alko
Outokumpu Oyj
Rautaruukki Oyj

Palvelumme
Lue lisää TAVA® Health & Safety -ratkaisusta henkilöstön työkyvyn riskien seuraamiseen ja ennakointiin.